Bilety

Ci z Was, którzy wchodzili ju?? na nasz─? now─? stron─? zauwa??yli ju?? by─? mo??e, ??e pojawi??a si─? na niej nowa zak??adka BILETY. Tak, od tego roku festiwal b─?dzie biletowany. Uwa??amy, ??e za wydarzenia kulturalne nale??y p??aci─?, a ca??e to rozdawnictwo jest zwyczajnie niemoralne i psuj─?ce rynek. Jeste??my przekonani, ??e przez 7 kolejnych edycji mieli??cie okazj─? przekona─? si─?, ??e wydarzenia, które Wam serwujemy warte s─? wydania na nie pieni─?dzy. Tym bardziej, ??e ceny biletów s─? symboliczne i nie wydaje nam si─?, by dla kogokolwiek kwoty te stanowi??y barier─? uniemo??liwiaj─?c─? udzia?? w festiwalu. Przedsprzeda?? biletów odbywa si─? poprzez platform─? Going.