Ô??Suchego przestw??r oceanuÔ?Ł

To ju?? najwy??szy czas na prezentacj─? filmów, które poka??emy w tym roku. Zaczniemy od pokazu prac artystów wideo „Suchego przestwór oceanu”, który odb─?dzie si─? w Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy. W pokazie we??mie udzia?? pi─?ciu artystów. Jego kuratork─? jest Martyna Kielesi??ska. 

Pokaz prac artystów wideo „Suchego przestwór oceanu”. 

Kuratorka Martyna Kielesi??ska.
 

Zaproszeni arty??ci: Marta Hryniuk, Adrian Kolarczyk, Magdalena Lazar, Kuba Matuszczak, Patrycja W??odarczyk.

 

Wybór artystów zaproszonych do wzi─?cia udzia??u w wystawie by?? poprzedzony szerokim researchem w polu polskiego wideoartu. W poszukiwaniu pomocni byli znajomi arty??ci i kuratorzy. Poprosi??am ich o wskazanie m??odych twórców wideo, których uwa??aj─? za interesuj─?cych. Dzi─?ki temu w trakcie przygotowa?? nad wystaw─? zapozna??am si─? z twórczo??ci─? kilkunastu ciekawych artystów. Z tej puli wybra??am osoby, których prace najbardziej pasowa??y do idei wystawy „Suchego przestwór oceanu”. Ka??dy artysta trafi?? na wystaw─? inn─? drog─?. Marta Hryniuk zosta??a polecona przez znajom─? kuratork─? Gabi Warzyck─?-Tutak. Kub─? Matuszczaka kojarzy??am z ma??─? przestrzeni─? w Poznaniu, galeri─? Artel, która organizowa??a pokazy wideo. Z prac─? Patrycji W??odarczyk zapozna??am si─? podczas obrony jej pracy dyplomowej. Z Magd─? Lazar znam si─? ju?? od jakiego?? czasu i bardzo ceni─? sobie jej twórczo??─?. Podobnie jest w przypadku prac Adriana Kolarczyka. Z punktu widzenia artystki wideo zyska??am okazj─? do przyjrzenia si─? innym twórcom wideo oraz ich nowym pracom. Zale??a??o mi, aby ostateczny wybór ??─?czy?? ze sob─? wybrane prace w jedn─?, opowiadan─? z ró??nych perspektyw histori─?. Od jakiego?? ju?? czasu my??la??am o przygotowaniu wystawy tego typu. Ciesz─? si─?, ??e dzi─?ki zaproszeniu Festiwalu Fonomo oraz artystów uda??o si─? zrealizowa─? t─? ide─?.

          

                                                                                                                                          Martyna Kielesi??ka

 


ARTY??CI:

 

Adrian Kolarczyk


 

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiello??skim w Krakowie. Od 2012 student na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pi─?knych w Krakowie, sk─?d przeniós?? si─? do Poznania, gdzie obecnie studiuje na kierunku Intermedia na Uniwersytecie Artystycznym. Zakres dzia??alno??ci artystycznej obejmuje obiekty, site-specific, filmy, fotografi─? oraz d??wi─?k.

 

Opis pracy:

„Obdukcja” (2015)

Praca wideo polegaj─?ca na zestawieniu nagrania z pomiaru radiestezyjnego w moim mieszkaniu wraz z materia??em found footage z niemieckich targów samochodowych z lat dziewi─?─?dziesi─?tych. W sposobie poruszania si─? radiestety jest co?? obiektywnego, wynikaj─?cego z badania przestrzeni, a nie znajduj─?cych si─? w niej obiektów. Z kolei ruchy cz??owieka filmuj─?cego samochody wynikaj─? z rozmieszczenia obiektów w przestrzeni wystawienniczej. Obydwa sposoby ogl─?du rzeczywisto??ci s─? badawcze, jednak jeden z nich determinowany jest czym?? niewidzialnym – energi─? obecn─? w danej przestrzeni, drugi za??, wizualny, oddzia??uje na zmys?? wzroku. 


- - -

 

Kuba Matuszczak


 

Urodzony w 1995 roku student pozna??skich Intermediów. W swoich dzia??aniach pos??uguje si─? m.in. rysunkiem, krótkimi animacjami i wideo, majsterkowaniem oraz szyciem. Istotne jest dla niego wytwarzanie kontentu prawdziwie „swojego”, bez korzystania z gotowych form i regu??. Okre??la siebie jako amatora i traktuje to jako pretekst do ci─?g??ej nauki nowych umiej─?tno??ci i wydzierania kolejnych bastionów samowystarczalno??ci w codziennym ??yciu. Cz??onek katalogu Featured Artists portalu GIPHY, bra?? udzia?? m.in. w festiwalach Fuchsbau (Hanower, 2017), Blask/Brzask (?üód??, 2017) oraz wystawach Co By??o Raz, Zostaje na Zawsze w galerii :SKALA (Pozna??, 2018), Gry znacze?? w MOCAKu (Kraków, 2018) czy Lion Dance w 9/10 (Pozna??, 2017).

 

Opis pracy:

„Goals” (2016)

Z jednej strony pami─?tkowe nagranie z randki-niespodzianki, z drugiej dokumentacja przedsi─?wzi─?cia kipi─?cego od zmaga?? z oporn─? materi─? i nieporadno??ci─?. Punkt wyj??cia stanowi??a ch─?─? uczczenia zakupu pierwszego wspólnego samochodu. Przebija tutaj wrodzona potrzeba robienia wszystkiego samodzielnie i na swoich warunkach, nawet je??li nie ma si─? o czym?? zielonego poj─?cia i bez wzgl─?du na finalny efekt. Fiasko czy sukces? 

 

- - -

 

Magdalena Lazar


 

W latach 2006-2012 studiowa??a na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pi─?knych w Krakowie – dyplom magisterski ze specjalizacji Obrazowanie Cyfrowe w pracowni profesora Waldemara W─?grzyna. W latach 2010-2011 uczy??a si─? w klasie Christiane Möbus na University of the Arts (UdK) w Berlinie. W 2019 roku obroni??a prac─? doktorsk─? pod tytu??em „Bia??y dzie?? ca??─? noc” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie pracuje – prowadzi zaj─?cia z zakresu Grafiki Cyfrowej. 

W swojej twórczo??ci odwo??uje si─? cz─?sto do prawdziwych wydarze??, w które trudno uwierzy─? oraz poddaje w w─?tpliwo??─? sztywne struktury.

Prace Magdaleny Lazar by??y pokazywane na wielu polskich i zagranicznych wystawach, m.in. w: Bunkrze Sztuki i Cricotece w Krakowie, BWA w Katowicach, BWA w Tarnowie, MS2 w ?üodzi, Galerii Centrala w Birmingham (UK), Chongqing Dimensions Art Centre (DAC) w Chinach, Album Arte w Rzymie oraz Institut fur Alles Mögliche w Berlinie. Swoj─? dzia??alno??─? poszerza o praktyki kuratorskie. Dotychczas by??a kuratorem wystawy „Motion vs rest” w Chongqing Dimensions Art Centre (DAC) w Chinach, „What we do in the shadows” w Galerii Widna oraz wystawy w niszowej galerii SM D─?bniki.

Jej utwór „Atomy” zosta?? opublikowany w wirtualnej bibliotece Narodowego Instytutu Wizualnego (Ninateka).

 

Opis pracy:

„Flow" (2013). 
Przep??yw (flow) to stan pomi─?dzy satysfakcj─? a eufori─? wywo??anym przez ca??kowite oddanie si─? okre??lonej aktywno??ci. Wed??ug Mihaly Csikszentmihalyi przep??yw mo??na pojmowa 
jako s??owo opisuj─?ce stan umys??u, w którym mo??na ca??kowicie skupi si─? na danym zadaniu, a przyjemno??─? czerpa─? z samego procesu wykonania zadania. Osoby, które do??wiadczaj─? euforii okre??laj─? cz─?sto ten stan jako „niesiony przez fal─?” lub „unosz─?cy si─? na wodzie”. Dwukana??owy utwór wideo w swojej ostatniej scenie wyodr─?bnia wa??ny szczegó?? spod warstwy codziennej rutyny, który zapocz─?tkowa?? bez niepokoju podró?? w nieznane. To zmys??owa, pe??na znacze??, hipnotyzuj─?ca opowie??─?, w której g??ównym tematem jest pod─???anie za wod─?. Mo??na czyta─? j─? wi─?c na wiele ró??nych sposobów. Jednym z tropów mo??e by─? fakt, ??e w s??owia??skich wierzeniach szumi─?ca woda pojawiaj─?ca si─? we ??nie jest oznak─? zm─?czonego w─?drowca wchodz─?cego do twojego domu. 

 

- - -

 

Marta Hryniuk


 

Urodzi??a si─? w 1991 roku w Warszawie. Jest absolwentk─? malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Aktualnie studiuje w Piet Zwart Institute w Rotterdamie. Wspó??tworzy nomadyczny kolektyw artystyczno-kuratorski Silverado. Uczestniczy??a w wystawach w Polsce i za granic─?. Mieszka i pracuje w Rotterdamie. Stypendystka programu „M??oda Polska” (2017) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).

 

Opis pracy:

„Cold Body Shining”

Znajdujemy si─? nad Morzem Pó??nocnym u uj??cia rzeki Moza. Port ten powsta?? w XIV wieku, a jego strategiczne, handlowe znaczenie w ramach Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej wp??yn─???o w znacznym stopniu na dynamiczny rozwój Rotterdamu. Pod koniec XVI wieku, ponad 800 000 Holendrów i Fryzów, a wi─?c znaczna cz─???─? lokalnej spo??eczno??ci, by??a zatrudniona przy po??owie ??ledzi. Rybo??ówstwo, a zw??aszcza po??owy ??ledzi (okre??lane wówczas jako „Great Fishery”) stanowi??y istotny sektor wschodz─?cej gospodarki, a ??ledzie by??y g??ównym towarem eksportowym. To w??a??nie wtedy skonstruowano i wprowadzono do u??ytku specjalne typy statków zwanych „Haring Buis”, dzi─?ki którym za??ogi rybaków mog??y pod─???a─? za ??awicami ryb do mielizn Dogger Bank oraz innych miejsc oddalonych od holenderskiego wybrze??a, pozostaj─?c tym samym na morzu przez wiele miesi─?cy. [1] Narratorka prowadzi nas przez sekwencje sennych obrazów filmowych. Otacza nas woda, jest wszechobecna, do??wiadczamy jej niemal ka??dym zmys??em. Kamera zanurza si─? w niej, to znów pozostaje na powierzchni, operuje mi─?dzy tym, co widziane z bliska a perspektyw─? zdj─?─? lotniczych. Cold Body Shining opowiada jednak przede wszystkim o ??wietle. ??wiec─?ce morze jest zjawiskiem bioluminescencji martwych ryb. To w??a??nie ??ledzie i makrele po ??mierci zaczynaj─? emanowa─? ??wiat??em w ciemno??ci. Odpowiedzialna za ten efekt jest t??usta fosforyzuj─?ca substancja znajduj─?ca si─? na powierzchni ich skóry. ??wiecenie trwa cztery do pi─?ciu dni, a nast─?pnie nast─?puje proces rozk??adu. [2]
 

[1] Por. W.G. Sebald Pier??cienie Saturna, 2009

[2] Por. Pacific Rural Press, Volume 4, Number 25, 21 December 1872 


- - -

 

Patrycja W??odarczyk


 

Urodzona w 1991 roku. Uko??czy??a studia na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pi─?knych w Krakowie (dyplom w pracowni Archisfery u profesora Grzegorza Bili??skiego), cz??onek grupy Opcja oraz wspó??za??o??yciel galerii Opcja. G??ówne zainteresowania: sztuka instalacji, wideo i performance.

 

Opis pracy:

„Ogród mi??o??ci” ( 2019)

To miejsce wype??nione symbolami i intensywnymi emocjami, które towarzysz─? zakochaniu. Szcz─???cie, pragnienie, spe??nienie, podekscytowanie, ale te?? smutek, ból, cierpienie i rozczarowanie. Ogród to symboliczne ukazanie sfery emocjonalnej oraz cykliczno??ci ??ycia i ??mierci. Poszczególne fazy rozwoju ro??lin odnosz─? si─? do poszczególnych emocji. Znajduj─?ca si─? w ogrodzie wanna wype??niona wod─? to symbol odrodzenia, uwolnienia si─? od starych emocji i gotowo??ci na rozpocz─?cie nowego etapu. 


- - -

 

Martyna Kielesi??ska


 

Urodzona w 1991 roku w Kielcach. Absolwentka Akademii Sztuk Pi─?knych w Krakowie, Wydzia?? Malarstwa (dyplom w pracowni Grzegorza Sztwiertni). Studiowa??a na Akademii Sztuk Pi─?knych w Warszawie oraz na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie, w Klasie Hito Steyerl. Zajmuje si─? sztuk─? wideo, instalacj─? i malarstwem. W swoich pracach odtwarza przeplataj─?ce si─? ze sob─? nastroje i zaobserwowane sytuacje. Interesuje j─? prostota w z??o??ono??ci codziennego ??ycia, przyczyny reakcji i zachowa?? innych osób. Cz─?sto pracuje z materia??ami znalezionymi, pos??uguj─?c si─? technik─? found footage. Jej prace prezentowane by??y m.in. na wystawach zbiorowych w Gda??skiej Galerii Miejskiej 1, w BWA Katowice, w Bunkrze Sztuki w Krakowie w 2018 roku oraz na wystawach indywidualnych, m.in. w BWA Katowice, Galerii Wozownia w Toruniu. Laureatka Twórczego Stypendium Miasta Krakowa w roku 2018. Mieszka i pracuje w Krakowie.