Ô??Dzieci umar??ychÔ?Ł

Przywie??li??my Wam prezent z Nowych Horyzontów:
Fonomo2019: „Dzieci umar??ych”, re??. Kelly Copper, Pavol Liska
Monumentalna powie??─? Elfriede Jelinek Die Kinder der Toten („Dzieci umar??ych”), najwa??niejsze dzie??o autorki wed??ug niej samej, s??u??y jako szablon, na podstawie którego nakr─?cono swobodn─? adaptacj─? filmow─?, sfilmowan─? w pobli??u miejsc, gdzie dorasta??a laureatka Nagrody Nobla. Amatorski film z wakacji nagrany na ta??mie typu Super 8 w austriackim regionie Styrii Górnej, stopniowo zmienia si─? w opowie??─? o powstaj─?cych z grobów „nieumar??ych”. Kwestia (nie)mo??no??ci naprawy nierozwi─?zanych kwestii z przesz??o??ci przenika natur─?, kultur─?, spo??ecze??stwo i histori─? – wszystko to, co dzi?? stanowi cz─???─? to??samo??ci narodowej.