PROLOG

Pytaj─? Pa??stwo czy w tym roku b─?dzie Prolog. No jak??e mog??oby nie by─?. B─?d─? warsztaty landartowe, koncert, spotkanie, spacer, rzeka, wycieczka. Jed??my tam razem.
Tematem tegorocznego spotkania jest „Cumowanie".

W ramach Prologu odb─?d─? si─? warsztaty landartowe z Miros??awem Maszlanko, koncert solowy Wojciecha Kotwickiego oraz spotkanie z artystami w W788.

???? 9.00 - 14.00 dzia??ania landartowe z Miros??awem Maszlanko (tylko osoby zg??oszone na warsztaty)
?????ŞĆ 15.00 - prezentacja efektów warsztatów
??ĄŁ 16.00 - spotkanie z Miros??awem Maszlanko oraz Wojtkiem Kotwickim
???? 17.00 - Wojciech Kotwicki - koncert solo

Aby tradycji sta??o si─? zado??─?, w tym roku równie?? zapraszamy na Prolog Fonomo Music & Film Festival, który i tym razem odb─?dzie si─? w Kozielcu. Ci, którzy byli tam z nami w zesz??ym roku, wiedz─? co to za miejsce i troch─? poznali zwi─?zane z nim sytuacje. Tym, którzy nie byli i nie znaj─?, poka??emy to wyj─?tkowe miejsce w nowym uj─?ciu. Kozielec zlokalizowany jest 30 km na pó??nocny wschód od Bydgoszczy lub dla przemieszczaj─?cych si─? rzek─?, na 788 kilometrze Wis??y.
Tym razem chcemy zwróci─? si─? w??a??nie bardziej ku rzece, której energia jest tu bardzo wyczuwalna. Dlatego zaprosili??my Miros??awa Maszlanko – artyst─? landartowego, aby poprowadzi?? warsztaty, których efektem b─?dzie „rze??ba” inspirowana rzek─? i jej otoczeniem.
Planujemy równie?? koncert solowy Wojciecha Kotwickiego, znanego chocia??by z zespo??u 3moonboys. B─?dzie te?? okazja do bli??szego poznania i rozmowy ze wspomnianymi artystami. Spotkanie z nimi odb─?dzie si─? w nowo powsta??ym miejscu W788.

Zach─?camy Was, aby??cie wybrali si─? do Kozielca razem z nami i poprzebywali wspólnie z nietuzinkowymi artystami w wyj─?tkowych okoliczno??ciach przyrody. Wszystko to ju?? 13 pa??dziernika 2019.

- - - -

????‍Ô???ŞĆ „CUMOWANIE" ????‍Ô???ŞĆ

Land art to najbardziej pierwotne i podstawowe spotkanie sztuki z natur─?. Wi─???e artyst─?, widza z pokoleniami, które nie czyni??y rozró??nienie mi─?dzy sztuk─? a sacrum.
Spojrzenie oczyma sztuki na Ziemi─? ma dzi?? szczególne wymiar i znaczenie. Coraz powszechniejsza jest ??wiadomo??─?, czym jest dla nas naturalna przestrze?? i jakie skutki przynosi zach??anne po??eranie jej przez cz??owieka. Absolutyzowanie poj─?cia „post─?pu", w dzisiejszym jego rozumieniu, mo??e zaprowadzi─? nas do samozag??ady.
Land art to szczególny rodzaj aktywno??ci artystycznej. Opowiada obrazami przestrzennymi, mi─?dzy innymi o naszej to??samo??ci, o nieu??wiadomionym, g??─?bokim zwi─?zku cz??owieka z ??rodowiskiem naturalnym, o porzucaniu ??yciodajnej wi─?zi ze ??wiatem nie wytworzonym przez nas.

Miros??aw Maszlanko

- - -

MIROS?üAW MASZLANKO (PL)

Urodzi?? si─? w 1963 roku w Jelonkach na Warmii. W latach 1986-1991 studiowa?? na Akademii Sztuk Pi─?knych w Warszawie. Dyplom uzyska?? na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem prof.Stefana Gierowskiego.v Aneks z rze??by u prof. Adama Myjaka.
W swojej twórczo??ci artysta u??ywa materia??ów naturalnych – trzciny, s??omy, wosku (wcze??niej kamienia, sznurów skórzanych, konopi). Z tych materia??ów powstaj─? efemeryczne, wr─?cz poetyckie a jednocze??nie nowoczesne instalacje artystyczne bardzo zwi─?zane z miejscem ich tworzenia.

WOJCIECH KOTWICKI (PL)

Wokalista, gitarzysta, wspó??autor muzyki i tekstów grupy 3moonboys. Na co dzie?? multiinstrumentalista, producent, kompozytor, autor tekstów, grafik, webdesigner, twórca animacji i wideo. Wspó??pracuje z El??biet─? Jab??o??sk─? przy projektach: Nieu??ytki Sztuki, Partytura Na G??osy Zwierz─?ce, Nowe ??ycie czy ─?wiczenia z zaniechania, realizuj─?c ich warstw─? d??wi─?kow─?, kompozycyjn─?, a tak??e dokumentuj─?c przebieg zdarze??. Aktualnie pracuje nad wielowymiarowym projektem audio/wizualnym, zwi─?zanym z obecnym miejscem zamieszkania, znajduj─?cym si─? na 788km Wis??y. Od roku 2004 jest cz??onkiem zespo??u 3moonboys, który ma na swoim koncie 8 p??yt oraz udzia?? w wielu festiwalach w Polsce i za granic─? (OFF Festival, Opener Festival, Camerimage, PiotrkOFF, SlotArt Festival, Planet+ Doc Film Festival, Berlin SEEFA Festival).

- - -

Liczba miejsc na warsztaty i spotkanie jest ograniczona. Ch─?tnych na warsztaty oraz wyjazd prosimy o przesy??anie zg??osze?? na adres: info@wetmusic.pl.
Gwarantujemy przejazd z Bydgoszczy do Kozielca oraz powrót.
Udzia?? w warsztatach, spotkaniu oraz przejazd jest bezp??atny.