Skalpel (PL)

SKALPEL 

Gdy w 2004 roku Skalpel wydawa?? swój pierwszy album w Ninja Tune, NME pisa?? o nich jako o egzotycznej ciekawostce z dalekiego kraju. Dziesi─?─? lat pó??niej, maj─?c na koncie dwa klasyczne, nu jazzowe albumy „Skalpel" i „Konfusion", które zaznaczy??y Polsk─? na ??wiatowej mapie muzyki elektronicznej, Skalpel powraca z now─? p??yt─? ju?? jako uznany i szanowany zespó??.

 

Na pierwszych dwóch albumach Skalpel prze??o??y?? na j─?zyk wspó??czesnej elektroniki brzmienie i klimat polskiego jazzu z lat 60. i 70., tworz─?c muzyk─? o wyrafinowanej strukturze i du??ym ??adunku emocjonalnym. Wraz z now─? p??yt─? „Transit" duet wychodzi daleko poza polskie inspiracje. Igor i Marcin w poszukiwaniu pomys??ów odbyli muzyczn─? podró?? po kontynencie europejskim i obu Amerykach. Rezultatem jest uniwersalny, mi─?dzynarodowy album, w którym wschodnioeuropejska melancholia miesza si─? ze ??ródziemnomorskim ciep??em, a latynoskie rytmy ??yj─? w symbiozie z elektronik─?. 

 

„Transit" oznacza zmian─?, przej??cie, transformacj─?. Od muzyki opartej na samplach do programowania i elektronicznej produkcji; od lo-fi do hi-fi; od czerni i bieli do pe??nego spektrum kolorów. To jak wyj??cie z mroku w stron─? s??o??ca czy wreszcie przej??cie z Ninja Tune do ich w??asnego wydawnictwa PlugAudio. 

 

„Transit" oznacza te?? komunikacj─?. Zarówno pokonywanie granic mi─?dzy krajami w sposób dos??owny, jak i - w sensie przeno??nym - mi─?dzy stylami muzycznymi obecnymi na tym albumie. Przede wszystkim chodzi jednak o komunikacj─? ze s??uchaczami za pomoc─? d??wi─?ków i niesionych przez nie emocji. 

Aby opisa─? muzyk─? zawart─? na tym albumie, mo??na by u??y─? wielu s??ów: ambient, swing, latino, trip hop, broken beat, jednak najwa??niejszym i zarazem kluczowym jest s??owo  „wibracja”. I to zarówno w kontek??cie instrumentalnym - bo wibrafon jest tu kluczowym instrumentem; ale te?? w sensie energetycznym czy uczuciowym, poniewa?? „Transit" to album z du??─? dawk─? dobrych, elektryzuj─?cych wibracji. 

 

www.facebook.com/Skalpel

www.skalpel.net

http://skalpel.bandcamp.com

https://twitter.com/skalpelmusic

https://soundcloud.com/skalpelmusic