"Walser" re??. Zbigniew Libera

“Walser” re??. Zbigniew Libera

Polska 2015, 78min.
 

Na obrze??ach cywilizacji ??yje zagubione plemi─?. Conteheli s─? lud??mi o b??─?kitnych jak len oczach, p??owych dreadach i m??odych cia??ach. Wygl─?daj─? jak spe??nienie hippisowskich fantazji o powrocie do natury lub s??owia??ska wersja Avatara.  Le??ni ludzie ??yj─? jak w raju, gdy do tego idealnego ??wiata wdziera si─? cywilizacja w osobie urz─?dnika kolejowego: Walsera. Mimo, ??e za wszelk─? cen─? próbuje on wnikn─?─? w ich sielankowy ??wiat i nauczy─? si─? niezrozumia??ego j─?zyka, niesie ze sob─? tylko chaos i destrukcj─?. Wystylizowany ??wiat  Walsera flirtuje z tradycj─? kina gatunkowego postapokaliptycznym s-f, westernem czy filmami o jaskiniowcach, gdzie prymitywizm i „glamour” nie sta??y ze sob─? w sprzeczno??ci. Klisze znane z kina gatunkowego, s??u??─? Liberze jako klocki, do zbudowania wielopi─?trowej uk??adanki z literackich figur utraconego raju, filozoficznych i kontrkulturowych konceptów utopijnej wspólnoty czy fantazmatów o ko??cu cywilizacji.

 

 

Zbigniew Libera

 

Zbigniew Libera to jeden z najciekawszych i najwa??niejszych polskich artystów. Jego prace - fotografie, filmy wideo, instalacje, obiekty i rysunki - w przenikliwy i przewrotny intelektualnie sposób graj─? ze stereotypami wspó??czesnej kultury. Jego prace - fotografie, filmy wideo, instalacje, obiekty i rysunki - w przenikliwy i przewrotny intelektualnie sposób graj─? ze stereotypami wspó??czesnej kultury. Wstrz─?saj─?ce prace wideo z lat 80. (m.in. “Obrz─?dy intymne” i “Perseweracja mistyczna”) wyprzedzi??y o 10 lat fal─? “sztuki cia??a”.

W po??owie lat 90. Libera zaczyna tworzy─? “Urz─?dzenia korekcyjne” - obiekty b─?d─?ce przetworzeniem istniej─?cych ju?? produktów, przedmiotów masowej konsumpcji (m.in. “Universal Penis Expander” czy “Body Master. Zestaw zabawowy dla dzieci do lat 9”). Projektuje tak??e przetworzone zabawki, prace ods??aniaj─?ce mechanizmy wychowywania, edukacji i tresury kulturowej, z których najg??o??niejsz─? staje si─? “Lego. Obóz koncentracyjny”.

W ostatnich latach zajmuje si─? g??ównie fotografi─?, a szczególnie specyfik─? fotografii prasowej, tym jak media kszta??tuj─? nasz─? pami─?─? wizualn─? i manipuluj─? obrazem historii (serie prac “Pozytywy” i “Mistrzowie”, 2003).

W ostatnich latach Libera zajmuje si─? kuratorowaniem wystaw (Kurator Libera - Artysta w czasach beznadzieji w BWA Wroc??aw), od czterech lat tworzy autorski program telewizyjny - Libera Przewodnik po sztuce dla TVP Kultura. 

W 2012 uko??czy?? Mistrzowsk─? Szko??─? Re??yserii Filmowej Andrzeja Wajdy.