Ô??I Dream Of WiresÔ?Ł re??. Robert Fantinatto

„I Dream Of Wires” re??. Robert Fantinatto

 

 

"I Dream Of Wires" (2014 Waveshaper Media, re??. Robert Fantinatto) jest obrazem dokumentuj─?cym powstanie, upadek i odrodzenie urz─?dzenia, które nada??o kszta??t muzyce elektronicznej — syntezatora modularnego. Ponad stu wynalazców, muzyków i entuzjastów wypowiada si─? na temat swej relacji z syntezatorem modularnym, dla wielu jest to pasja, której ca??kowicie si─? oddali. 

 

Pierwsza cz─???─? filmu koncentruje si─? na pocz─?tkach syntezatorów modularnych produkowanych przez przedsi─?biorstwa Mooga i Buchli w latach sze??─?dziesi─?tych. Rozmawiamy z pierwszymi ich u??ytkownikami — muzykami-wizjonerami w osobach Mortona Subotnicka i Herba Deutscha, którzy ods??aniaj─? arkana powstania instumentu. Pionierzy muzyki elektronicznej, w??ród nich Gary Numan i Daniel Miller, mówi─? o jego z??otej erze w latach siedemdziesi─?tych dwudziestego wieku oraz o latach osiemdziesi─?tych, gdy niepor─?czne skrzynie z syntezatorami modularnymi niemal znikn─???y z powierzchni ziemi. Uznani muzycy, tacy jak Trent Reznor (Nine Inch Nails) i Vince Clarke (Erasure) zwierzaj─? si─? nam ze swojej s??abo??ci do tych urz─?dze??, opisuj─?c wp??yw jaki mia??y one na ich w??asn─? muzyk─?. Pojawiaj─? si─? równie?? muzycy elektroniczni m??odszego pokolenia, tacy jak Carl Craig czy James Holden, którzy wyja??niaj─? dlaczego odeszli od monitorów swoich laptopów i co poci─?ga ich w brzmieniu i w??a??ciwo??ciach fizycznych syntezatorów modularnych. Za??o??yciele innowacyjnych firm Modcan i Doepfer mówi─? z kolei o pocz─?tkach swych przedsi─?biorstw i odrodzeniu syntezatora modularnego oraz narodzinach globalnego przemys??u cha??upniczego, produkuj─?cego urz─?dzenia nowej generacji. Nakre??laj─?c dzieje przedmiotu tego rodzaju „I Dream Of Wires” przybli??a nam tak??e histori─? muzyki elektronicznej od samego jej zarania – w wyniku rewolucji przemys??owej. Pokazuje w jaki sposób technologia ukszta??towa??a krajobraz muzyki elektronicznej.


 

www.facebook.com/idreamofwiresdocumentary

 

 

"I Dream Of Wires pokazuje, ??e tak jak u??ycie konkretnych instrumentów wyzwala u wykonawcy i s??uchacza pewne oczekiwania wobec muzyki elektronicznej, tak wspólnota, która powsta??a wokó?? syntezatorów modularnych zmienia relacje mi─?dzy u??ytkownikami, sprzedawcami i wytwórcami” — The Wire (UK)


 

I Dream Of Wires 2014 documentary Trailer - Official from I Dream Of Wires on Vimeo.