Ô??CHANGE ITSELF Ô?? AN ART APART: GENESIS BREYER P-ORRIDGEÔ?Ł re??. Carl Abrahamsson

“CHANGE ITSELF — AN ART APART: GENESIS BREYER P-ORRIDGE”
re??. 
Carl Abrahamsson

Szwecja, 2016, 58 min

 

Genesis Breyer P-Orridge to posta─?, której ??ycie i dzie??o jest bardzo trudno podsumowa─?. Nie tylko ze wzgl─?du na szeroki zakres uprawianych dyscyplin artystycznych, ale tak??e ze wzgl─?du na horyzont czasowy — od po??owy 1960 roku do dnia dzisiejszego. W tym czasie mi─?dzy innymi anga??uje si─? w projekty takie jak Throbbing Gristle czy Psychic TV, nagrywa setki p??yt, gra tysi─?ce koncertów, bierze udzia?? w niezliczonych wystawach, udziela mnóstwa wywiadów, wyst─?puje w filmach, spektaklach, tworzy kola??e i rze??by, zajmuje si─? filozofi─?, interesuje si─? in??ynieri─? kulturow─?, okultyzmem i radykalnymi koncepcjami transp??ciowymi. Bywa opisywany/a jako romantyczny/a egzystencjalist(k)a i nie stroni od in??ynierii kulturowej. Okre??lenia te odnie??─? mo??na zarówno do codziennej pracy arysty/ki, ale stanowi─? one tak??e podstaw─? zmiany kulturowej i behawioralnej.

 

Carl Abrahamsson (ur. 1966) jest szwedzkim pisarzem, filmowcem i fotografem, który eksploruje ”kolorow─? szar─? stref─?" mi─?dzy sztuk─? i ezoteryzmem. Od ko??ca lat osiemdziesi─?tych przeprowadza wywiady z wieloma artystami i jednostkami kreatywnymi z zamys??em zachowania my??li, które s─? istotne. Ostatnio g??ównym efektem tej dzia??alno??ci jest seria filmów dokumentalnych ART APART.
 

www.carlabrahamsson.com

 

Change Itself - An Art Apart: Genesis Breyer P-Orridge from Carl Abrahamsson on Vimeo.