HATI + Raymond Salvatore Harmon (PL/US)

HATI - duet muzyczny (Rafa?? Iwa??ski i Rafa?? Ko??acki) bazuj─?cy na brzmieniu instrumentów akustycznych, etnicznych i obiektów z recyklingu, ??─?cz─?cy eksploracje na polu muzyki rytualno-medytacyjnej i improwizowanej. Od 2003 r. grupa zagra??a kilkaset koncertów w Polsce, Niemczech, USA, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, W─?grzech i na Litwie. Muzycy pojawili si─? te?? na wielu wa??nych festiwalach muzyki wspó??czesnej i sztuki audiowizualnej, jak m.in. Unsound Festival w Nowym Jorku, Equinox Festival w Londynie, Linien Festival w Getyndze, Menuo Juodaragis na Litwie, Fano Free Folk Festival w Danii, CTM w Berlinie, Ars Electronica w Linz, Trans/Wizje w Warszawie. Muzycy HATI brali udzia?? w nagraniach, realizacji i wydaniu kilkudziesi─?ciu p??yt oraz wspó??pracowali koncertowo i w studio m.in. z takimi artystami jak Z'EV, John Zorn, S??awomir Ciesielski (Republika), Jerzy Mazzoll, Andrzej Przybielski, PURE, Maciej Magura Góralski, Robert Curgenven, grupa PAS, Raymond Salvatore Harmon. Albumy HATI zbiera??y ??wietne recenzje w prasie polskiej i zagranicznej. Od 2007 r. podstawowy sk??ad HATI to Rafa?? Iwa??ski (wyst─?puj─?cy solo jako X-Navi:Et oraz w zespo??ach Kapital, Voices of the Cosmos, Innercity Ensemble, Alameda 5) i Rafa?? Ko??acki (Mammoth Ulthana, Tonopolis, Innercity Ensemble, T'ien Lai). R. Iwa??ski i R. Ko??acki s─? te?? pomys??odawcami i wspó??organizatorami mi─?dzynarodowego festiwalu CoCArt Music Festival organizowanego od 2008 r. w CSW Znaki Czasu w Toruniu. 

 

www.hati.serpent.pl
 

Raymond Salvatore Harmon urodzi?? si─? w Jackson w stanie Michigan w roku 1974. Dorasta?? w ma??ym miasteczku, niedaleko przemys??owych terenów Detroit. Po nieudanej próbie sko??czenia studiów antropologicznych na pocz─?tku lat dziewi─?─?dziesi─?tych, Harmon postanowi??, ??e najlepszym nauczycielem jest ??ycie, które toczy si─? tak daleko od uniwersytetu, jak tylko mo??na sobie wyobrazi─?.

 

Od ponad dekady Harmon pracuje nad teoretycznymi i praktycznymi zastosowaniami sztuki bezobiektowej. Wykorzystanie nowych mediów, sztuki miejskiej i interaktywnej architektury w po??─?czeniu z wykonaniem publicznym, bombardowaniem reklam─? w stylu graffiti oraz internetow─? socjotechnik─? sprawia, ??e prace Harmona maj─? charakter wspó??czesnej internetowej rebelii. Jego prace obejmuj─? graffiti, murale, plakaty propagandowe, instalacje AV oraz prac─? z materia??em video na ??ywo.

 

Jako malarz i artysta miejski, Harmon pracuje przede wszystkim w mieszkaniu. Cz─?sto u??ywa powierzchni pod??ogi lub dachu. Jego dzie??a mog─? przybiera─? zarówno form─? abstrakcyjnych psychodelicznych stworze?? morskich jak i propagandowych szablonów graffiti. Jego dzie??a mo??na znale??─? w Nowym Jorku, Chicago, San Francisco, Londynie, Brighton, Warszawie, Wroc??awiu, Berlinie, Tulonie i Alicante.

Jako filmowiec eksperymentalny produkuje cz─?sto dzie??a abstrakcyjne, cho─? jego medium wyewoluowa??o  w ci─?gu ostatniej dekady od realizacji na ta??mie 16mm do formatu video. Jego wyst─?py z wideo na ??ywo wykorzystuj─? zmodyfikowany sprz─?t video oraz p─?tle sprz─???enia zwrotnego — znany jest z tego, ??e nie u??ywa laptopa czy komputera. Harmon prezentowa?? swe video-improwizacje podczas koncertów z wieloma muzykami wywodz─?cymi si─? z ró??nych ??rodowisk muzycznych, takimi jak Exploding Star Orchestra, Rob Mazurek, Blood on the Wall, Diplo, Wolf Parade, Chicago Underground Trio, Birth Refusal, Mandarin Movie, Dave Phillips, HATI, Mikrokolektyw, czy Jason Forrest.

Jako producent muzyczny Harmon wspó??pracowa?? z tak znakomitymi artystami jak Andrew Bird, Chicago Underground Trio, Axel Doerner, Guillermo Gregorio, Jim Baker, Joshua Abrams, Rob Mazurek, Kalaparush Maurice McIntyre.

 

W czasie, który mu jeszcze zostaje Harmon lubi marzy─? na jawie i we ??nie.

Obecnie mieszka w Londynie.

 

www.raymondharmon.com