Koncert do filmu Ô??Tutaj" Stasiuk / Bukowski / Zio??ek / Popowski / Guba??a

Obrazy zanurzone w d??wi─?ku, s??owo wtopione w krajobraz Beskidu Niskiego. Eksperyment filmowy, w którym dzi─?ki maszynie losowo dobieraj─?cej elementy widz jest pierwszym i zarazem ostatnim odbiorc─? niepowtarzalnego, kalejdoskopowego przekazu.

„Tutaj“ to film operatora Kamila Guba??y, muzyków Piotra Bukowskiego i Jakuba Zio??ka z go??cinnym udzia??em Andrzeja Stasiuka.

Film ma form─? niesko??czon─?, ci─?gle dodawane s─? kolejne fragmenty tekstu, obrazu i d??wi─?ku.
 

Andrzej Stasiuk - niezwyk??ej s??awy prozaik, poeta i dramaturg. Znany jest chyba wszystkim krytykom literackim na ca??ym ??wiecie. Cz??owiek ten urodzi?? si─? w roku 1960 w samym sercu Warszawy, rozpoczyna?? od krótkich utworów, za?? dzi?? sta?? si─? jedn─? z najg??o??niejszych postaci literackich, jakie pojawi??y si─? w ostatnich latach. Andrzej Stasiuk jest cz??owiekiem, który podczas wielu lat swojej pracy, zosta?? uhonorowany bardzo liczn─? ilo??ci─? nagród. Jedn─? z najwa??niejszych by??a Nagroda Fundacji im. Ko??cielskich, któr─? otrzyma?? w roku 1995. Ogromny sukces osi─?gn─??? w dziedzinie pisarskiej. Wspó??pracowa?? z wieloma pismami, wydaniami literackimi, tak??e z tymi nale??─?cymi do polskiego undergroundu. 

 

Tomasz Popowski – perkusista, przyjaciel, m─???. Urodzony w Bydgoszczy, obecnie zamieszkuje w Warszawie. Fascynat wytwórni Lado ABC dla której nagra?? par─? p??yt. Na co dzie??  grywa z Pictorial Candi, Innercity Ensemble i Alameda 3(4).

 

Kuba Zio??ek – urodzi?? si─? w 1985 roku w Bydgoszczy, uchodzi za jednego z najbardziej aktywnych muzyków polskiej sceny niezale??nej. Jego repertuar jest wyj─?tkowo rozleg??y, pocz─?wszy od rocka przez muzyk─? improwizowan─? po ca??kowity eklektyzm, w którym folk spotyka elektronik─? i przeró??ne muzyczne ekstrema. 

Muzyka Zio??ka i zespo??ów, w których si─? udziela prezentowana by??a na ??ywo na ca??ym ??wiecie, m.in. w Nowym Jorku, Sao Paulo, Toronto, Londynie, Stambule, Reykiaviku, czy Barcelonie. W styczniu 2016 roku jury Paszportów Polityki przyzna??o mu nagrod─? w kategorii Muzyka Popularna za "niebywa??─? pracowito??─?, konsekwencj─? i talent w ??─?czeniu ró??nych muzycznych ??rodowisk“.

 

Piotr Bukowski – urodzi?? si─? w 1981 roku, a swoj─? pierwsz─? gitar─? z??o??y?? w wieku 10 lat z cz─???ci które dosta?? odkuzyna. Jeden z najciekawszych gitarzystów polskiej sceny muzycznej. Równie?? zwi─?zany z bydgosko-toru??skim Milieu L’Acephale oraz z warszawskim Lado ABC.

Przez wiele lat zwi─?zany z najwa??niejszymi polskimi teatrami komponuj─?c muzyk─? do ponad 25 spektakli.
Za??o??yciel zespo??ów Stwory, Hokei, Xenony. Gitarzysta Du??ego Jacka.