Zbigniew Libera (PL)

Zbigniew Libera

 

Zbigniew Libera to jeden z najciekawszych i najwa??niejszych polskich artystów. Jego prace - fotografie, filmy wideo, instalacje, obiekty i rysunki - w przenikliwy i przewrotny intelektualnie sposób graj─? ze stereotypami wspó??czesnej kultury. Jego

wstrz─?saj─?ce prace wideo z lat 80. (m.in. “Obrz─?dy intymne” i “Perseweracja mistyczna”) wyprzedzi??y o 10 lat fal─? “sztuki cia??a”.

W po??owie lat 90. Libera zaczyna tworzy─? “Urz─?dzenia korekcyjne” - obiekty b─?d─?ce przetworzeniem istniej─?cych ju?? produktów, przedmiotów masowej konsumpcji (m.in. “Universal Penis Expander” czy “Body Master. Zestaw zabawowy dla dzieci do lat 9”). Projektuje tak??e przetworzone zabawki, prace ods??aniaj─?ce mechanizmy wychowywania, edukacji i tresury kulturowej, z których najg??o??niejsz─? staje si─? “Lego. Obóz koncentracyjny”.

W ostatnich latach zajmuje si─? g??ównie fotografi─?, a szczególnie specyfik─? fotografii prasowej, tym jak media kszta??tuj─? nasz─? pami─?─? wizualn─? i manipuluj─? obrazem historii (serie prac “Pozytywy” i “Mistrzowie”, 2003).

W ostatnich latach Libera zajmuje si─? kuratorowaniem wystaw (Kurator Libera - Artysta w czasach beznadzieji w BWA Wroc??aw), od czterech lat tworzy autorski program telewizyjny - Libera Przewodnik po sztuce dla TVP Kultura. 

W 2012 uko??czy?? Mistrzowsk─? Szko??─? Re??yserii Filmowej Andrzeja Wajdy.