Ô??Heart Beat Ear Drum - a film about ZÔ??EVÔ?Ł re??. Ellen Zweig

“Heart Beat Ear Drum - a film about Z’EV” re??. Ellen Zweig

USA, 2015

 

Portret legendarnego artysty i muzyka Z’EVa, znanego z gry na osobliwym zestawie instrumentów etnicznych, z odpadów przemys??owych oraz znalezionych na z??omowiskach. Film opowiada o tym jak ewoluowa??a jego muzyka, oraz on sam w osobistej podró??y, która zaprowadzi??a go na obrze??a sztuki oraz w g??─?biny serca. Ogl─?daj─?c ten dokument, z niecierpliwo??ci─? wyczekiwany przez fanów, poznajemy wyj─?tkow─?, charyzmatyczn─? i ekscentryczn─? osob─? twórcy.

 

www.heartbeateardrum.com


Z`EV

 

Urodzony w 1951 r. w Los Angeles jako Stefan Joel Weisser. Ju?? w pó??nych latach 60. grywa?? w gara??owych zespo??ach Los Angeles, studiowa?? sztuki plastyczne i poezj─?, zg??─?biaj─?c równocze??nie muzyk─? perkusyjn─? Ghany, Indii Po??udniowych i Bali. W latach 70. by?? jednym z za??o??ycieli ruchu kontrkulturowego znanego jako industrial, wybieraj─?c oryginaln─? drog─? twórcz─?  perkusjonisty-performera, korzystaj─?cego z osobliwego zestawu instrumentów etnicznych, a przede wszystkim odpadów przemys??owych i obiektów znalezionych na z??omowiskach. Tworzy?? te??

instalacje d??wi─?kowe i dzie??a multimedialne, ??─?cz─?ce muzyk─?, poezj─?, performance, video i teatr. Wspó??pracowa?? z wieloma zas??u??onymi artystami jak m.in. Glenn Branca, John Zorn, Merzbow, Chris Watson, Charlemagne Palestine, Stephen O’Malley, Fennesz, Francisco López, David Jackman, KK Null, Oren Ambarchi, Genesis P-Orridge, BJ Nilsen, czy grupy Larsen i HATI. Z’EV jest autorem kilkudziesi─?ciu publikacji tekstowych i wydawnictw – od artyku??ów i ksi─???ek (np. „Rhythmajik. Practical Uses of Number, Rhythm and Sound”), poprzez kasety i p??yty analogowe, po p??yty CD wydane w kilkudziesi─?ciu wytwórniach istotnych w propagowaniu muzyki awangardowej, jak m.in. Touch, Tzadik Records, Cold Spring czy Soleilmoon. To zarówno artysta praktyk i teoretyk, ??─?cz─?cy zagadnienia naukowe, d??wi─?kowe, wizualne i nawet alchemiczne, czy z nurtu neoszamanizmu. Jego idee znamionuje ca??kowite odej??cie od zachodniego j─?zyka rytmicznego i od form wypracowanych w XX wieku przez jazz, rock a nawet akademick─? awangard─?. Cz??owiek legenda, artysta wyj─?tkowy!

 

www.rhythmajik.com

 

Ellen Zweig

 

Artystka z Nowego Jorku, twórczyni filmów, autorka dokumentu o jednym z najbardziej charyzmatycznych prekursorów industrialu i perkusjonistów, jakim jest niew─?tpliwie Z’EV. Jest autork─? cyklu wideo-portretów ludzi z zachodu zakochanych w Chinach, które powsta??y w latach 2001 – 2007. W VOOM HD Lab stworzy??a krótkometra??owy dokument „The Lonely Girl” o chi??skiej gwie??dzie

operowej, ??yj─?cej w Nowy Jorku. Aktualnie pracuje w Chinach nad dokumentem po??wi─?conym Jorisowi Ivensovi oraz jego ostatniemu filmowi „Une Histoire du Vent”.

 

www.ezweig.com