COVID

REGULAMIN wydarzeń 9. Fonomo Music & Film Festival • 14-17.10.2020 r.

oraz Prolog 9. Fonomo Music & Film Festival • 8-10.10.2020


§1

 1. Wydarzenia 9. Fonomo Music and Film Festival oraz Prolog 9. Fonomo Music and Film Festival (zwane w dalszej części "Wydarzeniami" w ujęciu zbiorczym oraz "Wydarzeniem" w ujęciu jednostkowym) to pokazy filmowe, koncerty, warsztaty oraz spotkania odbywające się według harmonogramu i w miejscach (zwanych w dalszej części "Obiektami" w ujęciu zbiorczym oraz "Obiektem" w ujęciu jednostkowym") zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Harmonogram Wydarzeń:

 1. PROLOG 9. FONOMO MUSIC & FILM FESIVAL

 1. 08.10.2020, czwartek, godz. 19.00, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu - 5G MovieYourGuitar

 2. 09.10.2020, piątek, godz. 19.00, Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie- 5G MovieYourGuitar

 3. 10.10.2020, sobota, godz. 19.00, Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - 5G MovieYourGuitar

 1. 9. FONOMO MUSIC & FILM FESTIVAL:

 1. 14.10.2020 środa, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14

 1. 18.00, "Wystawa Ziemniaki" - wernisaż wystawy prac Filipa Zawady (PL)

 2. 18.30, "Biała zadyma" reż. Rubika Shah, UK, 2019, 80 min

 3. 20.30, "Wywołując fale: Sztuka dźwięku w filmie" reż. Midge Costin, USA, 2019, 94 min

 1. 15.10.2020 czwartek, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14

  1. 17.00, "Ci, którzy widzą więcej", reż. Pedro Pantaleón, Manu Cid, Hiszpania, 2019, 60 min

  2. 18.45, Blok krótkich metraży •Między okiem a uchem. Filmowo-dźwiękowe krótkie metraże", 53 min

  3. 20.15, "Odezwij się, chcę cię zobaczyć", reż. Marija Stojnić, Serbia, Chorwacja, Katar 2019, 73 min

 2. 16.10.2020 piątek, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14

 1. 16.00, Warsztaty VJ - prowadzenie Radosław Deruba (PL)

 2. 19.00, CLINAMEN com Grzegorz Tarwid e Karolina Mełnicka (PL)

 3. 20.00, Bendik Giske (NO/DE)

 1. 16.10.2020 piątek, Klub Mózg, ul. Parkowa 2

 1. 22.00, Dom Spokojnej Młodości manifestuje: Utrwalanie (PL)

 2. 23.00, Javva + Kamil Gubała (PL)

 3. 00.00, After • rdm??dz PL)

 1.  17.10.2020 sobota, Galeria Miejska bwa w Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

 1. 11.00 - 12.30, Warsztaty filmowe dla rodzin • prowadzenie Justyna Czarnota i Maciej Misztal (PL), dzieci 4-6 lat

 2. 15.30 - 17.00, Warsztaty filmowe dla rodzin • prowadzenie Justyna Czarnota i Maciej Misztal (PL), dzieci 7-10 lat

 1. 17.10.2020 sobota, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14

 1. 12.00 • 16.00, Targi Małych Wydawców

 2. 19.00, Sławek Janicki - Qba Janicki - NO ART Artur Lis (PL)

 3. 20.00, Jaząbu Trio + Basia ??ach (PL)

 1. 17.10.2020 sobota, Klub Mózg, ul. Parkowa 2

 1. 22.00, you.Guru + Deruba (PL)

 2. 23.00, Vladislav Delay AV live (visuals by AGF) (FIN)

 3. 00.00, After • Pras (PL)


§2

Organizatorem Wydarzeń jest Fundacja Nowa Sztuka Wet Music z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej: "Organizatorem").


§3

 1. Wstęp na teren Obiektów, o którym mowa w ust. 2 § 1 niniejszego Regulaminu odbywa się? pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora.

 2. Ze względu na ryzyko epidemiczne Organizator jest zobowiązany do zbierania danych o uczestnikach Wydarzeń przed wejściem do Obiektów.

 3. Wstęp do Obiektów jest możliwy pod warunkiem złożenia przez uczestnika, przed wejściem do Obiektów, obowiązkowego pisemnego oświadczenia, w którym uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie rozpoznaje u siebie objawów zakażenia SARS-COV-2 (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe), nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.

 4. Dane osobowe będą zbierane przez Organizatora Wydarzeń i będą przechowywane w siedzibie organizatora zgodnie z przepisami RODO.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników Wydarzeń na ich wniosek.


§4

 1. Wszyscy uczestnicy Wydarzeń muszą posiadać przy sobie przy wstępie do Obiektów maseczki lub przyłbice.

 2. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieły prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Obiektów.

 3. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić uczestnikom wejścia na teren Obiektów.


§5

Uczestnicy na terenie Obiektów powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.


§6

W przypadku kolejki do sanitariatów uczestnicy Wydarzeń muszą zachować 1,5-metrowy dystans między sobą.


§7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzeń, za zniszczenie lub zagubienie własności uczestników, jak również szkody poczynione przez uczestników podczas pobytu w Obiektach.


§8

Ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się? w Obiektach, niezależnie od wszystkich powyższych postanowień, Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą? odmówić wstępu na teren Obiektów, bez podawania uzasadnienia:

 1. osobom zachowującym się? agresywnie,

 2. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

 3. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia.


§9

W trakcie Wydarzeń zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie jakimikolwiek urządzeniami prezentowanych treści.


§10

 1. Uczestnicy Wydarzeń mają niezwłoczny obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzeń.

 2. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzeń na bieżąco.

 3. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić Obiekt, w którym odbywa się Wydarzenie zgodnie z poleceniami obsługi.


§11

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Obiektu.


§12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzeń.

 2. Uczestnictwo w Wydarzeniach skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.


§13

Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników.

Wszelkie zmiany zostaną? udostępnione publicznie na stronie internetowej www.fonomo.pl


Załącznik nr 1. do REGULAMIN wydarzeń 9. Fonomo Music & Film Festival • 14-17.10.2020 r. oraz Prolog 9. Fonomo Music & Film Festival • 8-10.10.2020

- - - - - - -

OŚWIADCZENIE DLA UCZESNIKÓW WYDARZEŃ 9. Fonomo Music & Film Festival oraz Prolog 9. Fonomo Music & Film Festival W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2


 1. Zobowiązuję się do przestrzegania REGULAMINU WYDARZEŃ 9. FONOMO MUSIC & FILM FESTIVAL • 14-17.10.2020 R. ORAZ PROLOG 9. FONOMO MUSIC & FILM FESTIVAL • 8-10.10.2020.

 2. Oświadczam, że nie jestem osobą zakażoną oraz nie rozpoznaję u siebie objawów zakażenia SARS-COV-2 (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe).

 3. Oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 4. Zobowiązuję się do poinformowania Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy o wykryciu u mnie SARS-COV-2 w ciągu dwóch tygodni od udziału w danym wydarzeniu.


...........................

data i podpis

Dane osobowe gromadzone są przez organizatora zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane zbierane są wyłącznie w celu ewentualnego udostępnienia odpowiednim służbom sanitarnym prowadzącym postepowanie epidemiologiczne. Dane będą przechowywane przez organizatora przez okres dwóch tygodni od ich uzyskania, a następnie ulegną trwałemu zniszczeniu.


...........................

imię i nazwisko


...........................

numer telefonu


...........................

adres mailowy