;

PROGRAM - Duchamperie 2013

Data utworzenia: 2013-06-13

15.08 godz. 21:15 

„Piotr: Z??e t??umaczenie“, Chile 2009, 78min.
 

Piotr mieszka w Santiago, stolicy Chile, jednak nie zapomina o swoich korzeniach w Nacrovii. Za namow? przyjaciela, postanawia wystawi? sztuk? teatraln? o niepodleg??o??ci ojczyzny – w Nacrovii panowa??a demokratyczna dyktatura, dopóki rewolucyjni arystokraci nie dokonali s??ynnego przewrotu. Licz?c na dotacj? od chilijskiego ministerstwa kultury, Piotr nadaje swojemu przedstawieniu chwytliwy tytu?? – „Seksowna komedia spo??eczna”. Niestety, liczne komplikacje utrudniaj? realizacj? jego ambitnego projektu: t??umaczenie tekstu na hiszpa??ski sprawia same problemy, aktorzy s? beznadziejni, a chilijski rz?d zaczyna grozi? bohaterowi wi?zieniem.

 

*** Film prezentujemy dzi?ki uprzejmo??ci Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT


22.08 godz. 21:15 

B?kart / Huacho, Chile 2009, 89 min.
 

Krótki wycinek z ??ycia chilijskiej rodziny: starsze ma????e??stwo Clemira i Cornelio, ich doros??a córka Alejandra oraz jej syn Manuel mieszkaj? razem w niewielkiej wiosce. Narracja filmu zbudowana jest z czterech sekwencji, rozpoczynaj?cych si? w tym samym punkcie. W ka??dej z nich kamera pod???a za jednym z bohaterów, cierpliwie obserwuj?c codzienn? rutyn? oraz zmagania z coraz trudniejsz? sytuacj? ekonomiczn?. Debiutant Alejandro Fernández Almendras i operator Inti Briones (znany ze wspó??pracy z Raúlem Ruizem) sprawiaj?, ??e skromny naturalizm przeistacza si? w wizualn? poezj? – powstaje intymny, miejscami wzruszaj?cy portret rodziny, któr? ??wiat pozostawi?? w tyle.

*** Film prezentujemy dzi?ki uprzejmo??ci Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT29.08 godz. 21:15 

„Zmierzch“, Chile 2010, 78 min.
 

G??ównym bohaterem filmu jest stary dozorca, grany pow??ci?gliwie przez Rafaela Vazqueza – kamera obserwuje go z dystansu, gdy nie??piesznie przemierza malarskie kadry i dogl?da posiad??o??ci, która pozostawi??a lata swojej ??wietno??ci we mgle zapomnienia. Re??yser Théo Court pozwala czasowi przelewa? si? jak melasa, pozostawiaj?c widza w bliskiej relacji z bohaterem wykonuj?cym codzienne obowi?zki: zbieranie drewna, rozpalanie ognia czy przygotowywanie posi??ków. Kiedy na teren posiad??o??ci wkracza ekipa remontowa, a jej w??a??ciciel nieoczekiwanie budzi si? z zimowego snu, dozorca stopniowo usuwa si? w cie??.  


*** Film prezentujemy dzi?ki uprzejmo??ci Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT


30.08 od godz. 17:00
PRACOWNIA G?OSU – warsztaty emisji g??osu i ??piewu bia??ego - dzie?? pierwszy
31.08 od godz. 17:00
PRACOWNIA G?OSU - warsztaty emisji g??osu i ??piewu bia??ego - dzie?? drugi
01.09 od godz. 17:00
PRACOWNIA G?OSU - warsztaty emisji g??osu i ??piewu bia??ego - dzie?? trzeci
 

Bia??ym g??osem ??piewali nasi przodkowie, nie wiedz?c, ??e tak ??piewaj?, bo ta nazwa jest okre??leniem jak najbardziej wspó??czesnym. Bia??y ??piew to ??piew organiczny, niewyuczony w ??adnej szkole. Dzisiaj, cz?sto nie mamy ??wiadomo??ci, ??e mo??na tak operowa? g??osem. Maj? na to wp??yw przede wszystkim warunki egzystencjalne, kulturowe i spo??eczne, w jakich funkcjonujemy. Jest jednak mo??liwe ponowne dotarcie do tej unikalnej d??wi?kowej jako??ci, a odkrycie jej w sobie mo??e da? niesamowit? rado??? i poszerzy? mo??liwo??ci naszej ekspresji. B?dzie du??o ?wicze?? oddechowych i emisji g??osu. 3-dniowe warsztaty s? dla wszystkich osób, które lubi? bawi? si? ze swoim g??osem i pracowa? z d??wi?kami, a poprzez ??piew chc? wydawa? przyj?cia na cze??? tlenu - jak mawia Björk.

Poprowadzi je kompozytorka i performerka Teatru W?gajty – Paulina Zieli??ska. Polecamy blog artystki: spiewoluby

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy i kontakt: info@wetmusic.pl

Partner: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr.W.Be??zy w Bydgoszczy
 

Kategoria: przep??yw, delikatno???, ekspresja, rado???, Ukraina.

 


Je??li kto?? chce si? zapisywa? na warsztaty, to prosimy mailem: info@wetmusic.pl
lub telefonicznie 513 910 378


Zadanie jest wspó??finansowane ze ??rodków Miasta Bydgoszcz

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

--------------------------------------


Program Duchamperii 2012 TUTAJ

--------------------------------------

Minione wydarzenia: 

 

28.06 godz. 21.00 
 

UL/KRNowy projekt B??a??eja Króla, ???cz?cy ze sob? mroczn? elektronik?, chwytliwe gitarowe melodie i magnetyczne teksty, którymi zachwyca si? cho?by Katarzyna Nosowska. Sk??ad grupy uzupe??nia Maurycy Kiebzak-Górski, jeden z najzdolniejszych gorzowskich instrumentalistów.

Debiut UL/KR zosta?? wydany w kwietniu 2012 i z miejsca sta?? si? sensacj?. Okre??lony jako najlepszy debiut ostatnich lat w polskiej muzyce niezale??nej, typowany by?? jako murowany kandydat do p??yty roku. Kr???ek zosta?? m.in. P??yt? Tygodnia w Trójce i P??yt? Miesi?ca w Esce Rock.

Doceniono tak??e niesamowit? atmosfer? koncertów UL/KR. Zespó?? zosta?? zaproszony na najwa??niejsze letnie festiwale (np. Opener, OFF, M?skie Granie), a jesieni? pojawi?? si? na koncertach u boku m.in. Lao Che i Hey. Ko??cówka roku to tryumfalny pochód UL/KR przez krajowe rankingi najwa??niejszych p??yt roku, z pierwszym miejscem w Gazecie Wyborczej na czele. 

 

12 kwietnia 2013 ukaza?? si? nast?pca debiutu – "Ament" ju?? zbieraj?cy entuzjastyczne recenzje, za?? na dwa tygodnie przed premier? ca??y nak??ad p??yty na CD by?? ju?? wyczerpany. Jakie emocje zgotowali muzycy przy okazji "Amentu"? - To b?dzie tak, jakby?? patrzy?? na burz?, która przechodzi bokiem, bo rzeka jej nie przepuszcza – zapowiada?? lider UL/KR B??a??ej Król.

 

 

 
03.07 godz. 16:00
 

WYHAFTUJ SI? - akcja Moniki Dro??y??skiej
 

Wyhaftuj si? wg pomys??u artystki Moniki Dro??y??skiej to nieko??cz?ca si? cykliczna akcja w odcinkach, podczas której powstaje abstrakcyjna tkanina. Ka??dy mo??e do niej do???czy? i wyhaftowa? swoj? z??o??? i frustracje. S??owa haftowane zawsze na tej samej tkaninie narastaj? jedne na drugich. W ci?gu trzech lat wyhaftowa??o si? oko??o tysi?ca osób w Polsce i za granic?, u??ywaj?c j?zyków tureckiego,  w?gierskiego, s??owackiego, czeskiego, niemieckiego, polskiego, francuskiego i angielskiego.
Polecamy stron? artystki:
monika.drozynska.pl


Kategoria: codzienno???, relaks, wzorki.

 


05.07 godz. 21.00 
 

PIOTR KUREKMultiinstumentalista, aktualnie jeden z najbardziej oryginalnych polskich artystów d??wi?kowych. Kolekcjoner starych syntezatorów.

Kurek ??wiadomie nawi?zuje do najwa??niejszych muzycznych zjawisk prze??omu lat 60-tych i 70-tych - g??ównie krautrocka, psychodelii i minimalizmu, nadaj?c im aktualny kontekst. Cech? charakterystyczn? jego utworów jest hipnotyczny rytm oraz bardzo bogate, pe??ne niuansów, brzmienia organów. Wspó??pracowa?? z licznymi artystami i teatrami. Znany jest z takich dzia??a?? muzycznych jak Pi?tnastka, Suaves Figures, czy ??lepcy. Wyst?powa?? na wielu festiwalach, m.in. Transmediale, Unsound, OFF, Elevate, Baltic...
Mieszka w Warszawie.

 

  


11.07 godz. 21:15 
 IZRAELSKIE KINO KOBIET – set filmowy, 70 min.

 

Na zestaw Tel Aviv University sk??ada si? 5 etiud studenckich z lat 2010-2011; jest w??ród nich jeden z najg??o??niejszych krótkich filmów z Bliskiego Wschodu: Szwy w re??yserii Adiyi Imri Orr – portret lesbijskiej pary, której w??a??nie urodzi??o si? dziecko. Film wyznacza jeden z horyzontów zainteresowa?? tematycznych m??odych adeptów sztuki filmowej. Drugi zakre??la rozgrywaj?ca si? w bedui??skiej wiosce Tasnim Elite Zexer. Gdzie?? w centrum tego krajobrazu znajduje si? Ewa odchodzi Ayi Somech – opowie??? o konserwatywnym m???u i jego wyzwolonej ??onie. Dodajmy do tego autotematyczne Przes??uchanie Eti Tiscko oraz suburbialne Barbie Blues Adi Kutner, a otrzymamy nader barwny (cho? z??o??ony z zaledwie 5 plam) pejza?? m??odego kina izraelskiego. Nie sposób nie zauwa??y?, ??e w przypadku wszystkich 5 filmów za kamer? stan???y kobiety. Fakt ten nie tylko zadaje k??am powszechnemu, jednoznacznemu kojarzeniu Izraela z patriarchaln? kultur? ??ydowsk?, ale pozwala równie?? s?dzi?, ??e przysz??o??? tamtejszej kinematografii le??y w r?kach re??yserek, a nie re??yserów.  


** Film prezentujemy dzi?ki uprzejmo??ci Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT


12.07 godz. 21:00 

INNERCITY ENSEMBLE 

Siedmioosobowy kolektyw bydgosko-toru??sko-pozna??ski specjalizuj?cy si? w swobodnej improwizacji na muzycznym terenie rzadko eksplorowanym przez polskich artystów - obrze??ach muzyki ambientowej, jazzowej, elektronicznej i psychodelicznej. D??wi?ki generowane przez gongi, gitary, laptop, tr?bk?, wszelkiej ma??ci perkusjonalia koncentruj? si? wokó?? mikromelodii opartych na dronach o odcieniu medytacyjnym oraz rytmicznych pulsacji przeradzaj?cych si? w osza??amiaj?ce fale d??wi?ku. Cz??onkowie Innercity Ensemble wyst?puj? równie?? w takich grupach jak: Sing Sing Penelope, Grobbing Thristle, Ed Wood, Hati, Jachna/Buhl, Stara Rzeka i wielu innych. Kolektyw wyst?powa?? ju?? m.in. na festiwalach Unsound w Krakowie i Jazz Jantar w Gda??sku. Koncert odb?dzie si? na zako??czenie nagrywania nowego materia??u, wi?c s??uchacze w Bydgoszczy b?d? mieli wyj?tkow? okazj? zapozna? si? z zupe??nie nowymi d??wi?kami Innercity Ensemble.

 

17.07 godz. 17:00 
 Pozdrowienia z Bydgoszczy cz???? pierwsza – warsztaty artystyczne 
 

Pozdrowienia z Bydgoszczy to akcja tworzenia kolekcjonerskiej serii pocztówek przez artystów wspólnie z rezydentami Bydgoszczy. Interesuje nas alternatywna opowie??? o mie??cie, w którym ??yjemy i o nas samych. Najpierw chcemy wspólnie stworzy? map? miejsc wa??nych lub wyj?tkowych dla ka??dego z osobna, ale tak??e miejsc poszukiwanych czy po???danych. W drugiej cz???ci akcji b?dziemy wspólnie te wa??ne i wyobra??one miejsca zapisywa? - przy pomocy elementów sztuki performance, fotografii oraz tekstu.
Go??ciem specjalnym b?dzie fotograf i reporter – Grzegorz Klatka.


Kategoria: psychogeografia, komunikacja, surrealizm, miasto, humor.


 

18.07 godz. 21:15 

"Broken", Wielka Brytania 2012, 90 min.


 

Debiut re??yserski Rufusa Norrisa otrzyma?? tytu?? Najlepszego Brytyjskiego Filmu Niezale??nego (2012). Jedenastoletnia Skunk choruj?ca na cukrzyc?, nie ma zbyt wielu przyjació??, ale zaprzyja??nia si? z mieszkaj?cym nieopodal Rickiem. Ch??opak wkrótce zostaje pobity przez swojego s?siada i oskar??ony o gwa??t przez jedn? z jego córek. Skunk doznaje szoku. 19.07 godz. 21:00 

ROBERT PIERNIKOWSKI 

Mieszka i pracuje w Poznaniu. Znany równie?? jako lider grupy Napszyk??at. W solowej dzia??alno??ci profanuje swoje dotychczasowe dokonania, zabijaj?c puls i groove, tworz?c intymne spotkanie “sam na sam” ze s??uchaczem. Czesanie s??uchacza pod w??os, duszenie stop w nieoczekiwanym momencie, wybijanie z rytmu, kiedy ju?? zaczyna si? s??uchacz buja? - to znaki rozpoznawcze Piernikowskiego. Na koncertach mo??liwa hipnoza, psychodelia, rytua?? i osobliwe opowie??ci zawarte w ko??lawej poezji Piernikowskiego. Jego solowe wydawnictwo “Si? ??egnaj” (2012 Few Quiet People) to album pe??en potykaj?cych si? melodii, analogowej syntezy, pulsuj?cych gdzie?? w tyle g??owy bitów oraz surowych, ale mistrzowsko utkanych struktur.
“Cho? kr???ek koresponduje z wspó??czesnym abstract-hiphopem, a czu? na nim tak??e echa cho?by Ovala czy pó??nego Autechre, jest to bez w?tpienia dzie??o artysty dysponuj?cego w??asnym, oryginalnym j?zykiem” (Aktvist). 

 

 
20.07 godz. 11-13 

Sztuka codziennego u??ytku – Milena Milak dla dzieci 

Warsztaty maj? na celu przybli??enie postaci Marcela Duchampa, a wi?c nie zabraknie krótkiego wst?pu o jego twórczo??ci. Porozmawiamy o dadaizmie, readymade oraz s??ynnych w?sach Mony Lisy. Nast?pnie, od teorii przejdziemy do praktyki, czyli spróbujemy wykreowa? rze??by z przedmiotów otaczaj?cych nas na co dzie??. Do przetwarzania ich w dzie??a sztuki pos??u??? nam ró??norodne materia??y plastyczne, ale przede wszystkim nieskr?powana wyobra??nia.

 

!!! Pokaz specjalny. Powtórka z 04.07!!!
 

24.07  godz. 21:15
Animacje z konkursu o nagrod? Czarnego Konia Animacji – set filmowy

 


Konkurs animacji, organizowany po raz pierwszy w ramach 2. Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT, stanowi naturalne poszerzenie programu tego m??odego festiwalu, przy jednoczesnym zachowaniu jego pierwotnych za??o??e?? i idei. Do mi?dzynarodowego konkursu przyjmowane by??y debiuty i drugie filmy zrealizowane po 01.01.2010 r. przez absolwentów uczelni artystycznych, w dowolnej technice animacyjnej i trwaj?ce nie d??u??ej, ni?? 30 minut. Jury w sk??adzie Phil Mulloy, Jerzy Armata i Tatu Pohjavirta statuetk? Czarnego Konia Animacji nagrodzi??o „Drwala” Paw??a D?bskiego. 


*** Film prezentujemy dzi?ki uprzejmo??ci Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT

 

25.07 godz. 21:15 
Animacje z izraelskiej szko??y Bezalel– set filmowy, 45 min.

 

W biblijnej Ksi?dze Wyj??cia odnale??? mo??emy fragmenty mówi?ce o Besaleelu, konstruktorze Arki Przymierza i Namiotu Spotkania, który sta?? si? symbolem talentu i rzemie??lniczych zdolno??ci. Imi? po nim odziedziczy??a jerozolimska Akademia Sztuki i Designu (Bezalel Academy of Art And Deisgn), ufundowana w 1906 roku przez Borisa Schatza. 2. Mi?dzynarodowy Festiwal Filmowy Ars Independent prezentuje najciekawsze animacje dyplomowe studentów specjalizuj?cych si? w tzw. sztukach ekranowych (Screen Based Arts). Dwana??cie krótkich form, w??ród których znalaz??o si? miejsce zarówno dla ulotnych impresji, osobistych historii, jak i dla wa??nych wypowiedzi o spo??ecznym zaci?ciu. Ka??da propozycja to inne spojrzenie na animacj? i materi? obrazu, ka??da wyró??nia si? swoistym stylem oraz pomys??em.


*** Film prezentujemy dzi?ki uprzejmo??ci Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT


26.07 godz. 21:00 

GORZYCKI / PATER - THERAPY 

Najnowszy projekt Rafa??a Gorzyckiego i Kamila Patera, twórców i wspó??za??o??ycieli Sing Sing Penelope, A-kineton, Ecstasy Project, Contemporary Noise Sextet - nazwa si? Therapy... Duet THERAPY to eksperyment ???cz?cy w sobie wp??ywy muzyki improwizowanej, etnicznej, elektronicznej, z wykorzystaniem urz?dzen rejestruj?cych na ??ywo. 

Album "Therapy" jest nagraniem, które zarejestrowano podczas bydgoskiego festiwalu "Drums Fuzje" w listopadzie 2012 r. Wszystko, co powsta??o podczas koncertu, jest zatrzymaniem tej niepowtarzalnej chwili, by móc przekaza? j? dalej.

 27.07 godz. 11:00

Pozdrowienia z Bydgoszczy cz???? druga – warsztaty artystyczne.

 

Pozdrowienia z Bydgoszczy to akcja tworzenia kolekcjonerskiej serii pocztówek przez artystów wspólnie z rezydentami Bydgoszczy. Interesuje nas alternatywna opowie??? o mie??cie, w którym ??yjemy i o nas samych. Najpierw chcemy wspólnie stworzy? map? miejsc wa??nych lub wyj?tkowych dla ka??dego z osobna, ale tak??e miejsc poszukiwanych czy po???danych. W drugiej cz???ci akcji b?dziemy wspólnie te wa??ne i wyobra??one miejsca zapisywa? - przy pomocy elementów sztuki performance, fotografii oraz tekstu.
Go??ciem specjalnym b?dzie fotograf i reporter - Grzegorz Klatka.


Kategoria: psychogeografia, komunikacja, intymno???, miasto, humor.
 

01.08 godz. 21:15 

„My??lisz, ??e jeste?? pi?kna (ale jeste?? szmat?)“, Chile 2009, 78 min.

 

 

19-letni Javier wcale nieskrycie kocha si? w dziewczynie swojego kumpla Nicolasa. Aby o niej zapomnie?, podrywa przypadkowo spotkan? na ulicy Valentin?. Sprawy zaczynaj? si? jednak komplikowa?, kiedy Nicolas sp?dza z ni? noc. Film przywo??uje na my??l dokonania ameryka??skich twórców, jak Joe Swanberg, czy Kevin Smith (do którego re??yser José Manuel Sandoval bezpo??rednio si? zreszt? odwo??uje). To pe??na ci?tych dialogów i specyficznego humoru historia z ??ycia wzi?ta, a zarazem zrealizowany skromnymi ??rodkami portret m??odego pokolenia Chilijczyków, które zmaga si? z problemami progu doros??o??ci. 


*** Film prezentujemy dzi?ki uprzejmo??ci Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego ARS INDEPENDENT


02.08 godz. 21:00 

JACHNA / BUHL  

Przesympatyczny duet muzyczny za??o??ony przez Wojtka Jachn? oraz Jacka Buhla, muzyków Contemporary Noise Sextet, Sing Sing Penelope oraz Innercity Ensemble (Wojtek) oraz Variete, Trytony, 4Syfon Cykli??ci (Jacek).

Dialogi, improwizacje, loopy, przekomarzanie i inne wygibasy. Bez napinki i niezdrowych emocji, gdy?? - jak to powiedzia?? niegdy?? Tomasz Gwinci??ski - nie gramy o Z??ote Kalesony...
Duet wyda?? do tej pory dwie p??yty „Pan Jabu” oraz „Niedoko??czone Ksi???ki” i do teraz ma problemy z doliczeniem si? pieni?dzy...
Trzecia p??yta ”Tapes” wisi na Bandcampie, poniewa?? nikt ju?? nie kupuje muzyki... Nigdy nie dostali Fryderyka, ale to tylko kwestia czasu.

 

 08.08 godz. 21:15 
"Na zawsze Laurence", Francja, Kanada 2012, 169 min.

 

Film Xaviera Dolana - kanadyjskiego re??ysera "Zabi??em moj? matk?" oraz "Wy??nionych mi??o??ci" - to opowie??? o transgresji.
W trzydzieste urodziny Laurence wyjawia swojej dziewczynie, ??e chce by? kobiet?.
Oboje stawiaj? czo??a procesowi zmiany p??ci. 09.08 godz. 21:00 

SZREDER & THE GHOSTRIDERS  

Aby tradycji sta??o si? zado???, letni cykl koncertów w ramach Duchamperii zamknie zespó??, który najskuteczniej rozbawi?? bydgosk? publiczno??? w zesz??ym roku. Szreder & the Ghostriders to czterech muzyków, znanych z takich grup jak Something Like Elvis, Ed Wood, Alameda Trio, Potty Umbrella, Hokei czy Stara Rzeka. Ich koncerty sk??adaj? si? z coverów najwi?kszych klasyków muzyki surf-rockowej (równie?? australijskiej, polskiej, a nawet tureckiej!), zagranych nowocze??nie, z nieposkromionymi pok??adami energii.