;

Relokacje: Spotkanie z Jadwig? Sawick?

Data utworzenia: 2013-09-30

"STOP niedoli STOP niewoli - to ??le zapami?tany cytat z „Balu w operze”, Juliana Tuwima. (Ma by?: "Precz z niedol?! Precz z niewol?!”). Przypadkiem wys??ucha??am radiowej interpretacji "Balu..." i uderzy??a mnie energia wynikaj?ca z gniewu na niesprawiedliwo??? spo??eczn?; ten gniew jest dziwnie aktualny w porównaniu z innymi, historycznymi ju?? detalami. Poza tym, zmieniaj?c perspektyw? ze spo??ecznej na bardziej osobist?: rzeczywi??cie, szcz???cie daje wolno???.

A wi?c: precz z niedol?!"
Jadwiga Sawicka
Jadwiga Sawicka zajmuje si? malarstwem, fotografi?, wykonuje obiekty, instalacje i prace w przestrzeni publicznej. Autorka charakterystycznego malarstwa "pisanego". Od 1996 roku wspó??pracuje z Otwart? Pracowni? w Krakowie i jest cz??onkini? stowarzyszenia o tej samej nazwie. Jest tak??e zwi?zana z Galeri? Czarna w Warszawie i Galeri? Foksal w Warszawie. Polecamy interesuj?cy tekst Ewy Gorz?dek o twórczo??ci Jadwigi Sawickiej.

Na spotkanie z Jadwig? Sawick? zapraszamy w najbli??sz? ??rod? 11 wrze??nia 2013 od godz. 17
do zaprzyja??nionej Pracowni Fotografii Artystycznej "Farbiarnia" przy ulicy Pomorskiej 68A/1 w Bydgoszczy.Relokacje: Spotkanie z Jadwig? Sawick?
Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music
Partner: Farbiarnia
Zadanie jest wspó??finansowane ze ??rodków Miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dokumentacja fotograficzna w linku poni??ej:
http://www.wetmusic.pl/info-ver.php?idg=3&idm=3&id=165