;

FABUSFERA ?? Premiery ksi???kowe

Data utworzenia: 2018-07-19

Kolejn? ods??on? projektu FABUSFERA b?dzie premiera ksi???ki Micha??a Rusinka Kefir w Kairze. Rymowany przewodnik po miastach ??wiata. Premiera po???czona jest z warsztatami dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z tworzenia rymowanek.

DATA: 25.07.2018 r.

MIEJSCE: Ksi?garnia RAGUSA, ul. Gda??ska 111

Godz. 14:00

Zapisy: tel. 577 808 855, mail: ragusadk@gmail.com

Udzia?? w warsztatach jest bezp??atny.
 

Podczas warsztatów uczestnicy stworz? rymowanki zwi?zane z Bydgoszcz?, ulubionym lub znanym miejscem w Polsce i na ??wiecie wykorzystuj?c cechy szczególne tych miejsc, znane zabytki, charakterystyczne potrawy itp.

 

 

FABUSFERA  to cyklu dzia??a?? interdyscyplinarnych w autorskich ksi?garniach stacjonarnych w Bydgoszczy. Celem zadania jest poprawa dost?pu do ksi???ki w jej wszystkich formach oraz wzmocnienie kulturotwórczej funkcji ksi?garni stacjonarnych, a tak??e aktywizacja spo??eczno??ci lokalnych.

W ramach zadania przeprowadzone zostan? cykliczne warsztaty kreatywne z ksi???k? dla dzieci  powi?zane z wykonywaniem w trakcie warsztatów prac plastycznych ró??norodn? technik?, spotkania autorskie we wspó??pracy z wydawnictwami oraz premiery wybranych ksi???ek z konkursami i zabawami towarzysz?cymi dla wszystkich grup wiekowych w zale??no??ci od odbiorców prezentowanej pozycji ksi???kowej i twórczo??ci autora, a tak??e turnieje gier planszowych dla m??odzie??y i ca??ych rodzin, kursy dokszta??caj?ce j?zyków obcych.Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music

Wspó??organizatorzy: RAGUSA kawa i ksi???ka, ul. Gda??ska 111, Bydgoszcz, Ksi?garnia Gratka, ul. Jezuicka 24, Bydgoszcz

 

Dofinansowano ze ??rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz?cych z Funduszu Promocji Kultury