statut


Statut
FUNDACJI NOWA SZTUKA WET MUSIC

 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Nowa Sztuka WET MUSIC” i zwana jest dalej „Fundacją”.
Ustanowiona została przez Włodzimierza Kazimierza Darona, Wojciecha Tomasza Pihuta i Artura Tomasza Maćkowiaka, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Góreckiego, w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy, ul. Mostowa 1, w dniu 16.03.2011 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§4


1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tworząc w tym celu oddziały.

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może powoływać swoje ośrodki, biura, oddziały, zakłady i inne podobne jednostki organizacyjne.

§5
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwa Fundacji i jej siedzibą.

§6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Cele i zasady działalności statutowej

§9

Celem Fundacji jest:
- Promocja twórczości i kreowanie ciekawych zjawisk w kulturze i sztuce, w Polsce i na świecie.
- Kształtowanie świadomości odbiorców sztuki współczesnej.
- Stwarzanie możliwości spotkań artystów z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i kontaktów oraz wzajemnej inspiracji.
- Realizacja projektów artystycznych, artystyczno-edukacyjnych i artystyczno- społecznych.
- Pomoc organizacyjna i finansowa osobom prawnym i fizycznym, zajmującym się twórczością artystyczną.
- Wspieranie artystów młodego pokolenia.
- Inicjowanie działań służących rozwojowi kultury.
- Promocja nowatorskich i niekonwencjonalnych przedsięwzięć kulturalnych oraz artystycznych.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- Tworzenie i rozwój środowisk twórczych.
- Współpracę z innymi instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.
- Pomoc w realizacji określonych projektów artystycznych.
- Organizowanie wszelkich imprez związanych z prezentacją sztuki i kultury, w tym koncertów, festiwali, wystaw, projekcji filmów i pokazów.
- Działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze, upowszechniające wytwory kultury. - Organizowanie sympozjów, kursów, warsztatów i innych spotkań w celach edukacyjnych.
- Organizowanie twórczych pobytów dla artystów w ramach programów rezydencji artystycznych.

- pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji.

§ 11

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 

Majątek Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzić mogą w szczególności z:

  1. 1  darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów,

  2. 2  dotacji i subwencji oraz grantów,

  3. 3  odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych

  4. 4  dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

  5. 5  prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, której przedmiotem jest:

59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
47.6 – Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 63.12.Z – Działalność portali internetowych
63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych
64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
73.1 – Reklama
74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana
82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
91.01.B – Działalność archiwów
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.

§ 14

Na podjęcie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza kwotę 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) z funduszu założycielskiego Fundacji.

§ 15

Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie oraz w rozmiarze służącym jej celom.

§ 16

Fundacja cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 17

Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.

§ 18

Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie (i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi).

§ 19

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działalności.

§ 20


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

Władze Fundacji

§ 21

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

3. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu i jest powoływany na kadencję trwającą 2 (dwa) lata.

4. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.

5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest każdy członek zarządu, działający samodzielnie. 

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: - śmierci członka Zarządu;
- upływu kadencji
- rezygnacji złożonej na piśmie;

- odwołania z pełnienia funkcji.

7. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa wybiera spośród siebie Zarząd Fundacji.

8. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy uchwałą w sprawie powołania członków zarządu.

9. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.

10. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
c) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdania finansowego
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy
f) tworzy oraz znosi stałe i czasowe placówki terenowe Fundacji.
g) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
h) ustala zasady wynagradzania pracowników Fundacji
i) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji

j) podejmuje decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją o podobnym celu statutowym.

§ 22
 

1. Posiedzenie Zarządu Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku.

2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Przewodniczący Posiedzenia z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów.

5. Głosowanie jest jawne, chyba że, którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

6. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

 

Inne organy Fundacji

§ 23

1. W fundacji może działać Rada Fundacji powoływana na kadencję trwającą 1 rok.

2. W przypadku powołania Rady Fundacji będzie ona sprawowała funkcje doradcze.

3. Rada Fundacji uprawniona będzie w szczególności:
- inicjować działania Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi;
- opiniować na wniosek Zarządu projekty działań Fundacji;
- opiniować i doradzać w sprawach związanych z oceną artystyczną projektowanych działań.

4. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

5. Członkowie Rady Fundacji powoływani i odwoływani będą przez Zarząd Fundacji. Skład pierwszej Rady Fundacji określą Fundatorzy. Uchwała Zarządu w sprawie wyboru lub odwołania członków Rady Fundacji wymaga uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. Rada Fundacji może proponować Zarządowi kandydatury do Rady Fundacji.

6. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w z chwilą:

- śmierci członka Rady Fundacji;
- rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Fundatora;
- odwołania z pełnienia funkcji.

7. Kadencja Członka Rady Fundacji trwa 1 rok od daty jego powołania do rady Fundacji.

8. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków, jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.

9. Funkcji członka Rady nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Fundacji. 10. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji.

11. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
13. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadać muszą na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

14. Uchwały Rady Fundacji zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Rady Fundacji, pod warunkiem, że o terminie i miejscu posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady, na minimum 7 dni przed planowanym posiedzeniem

15. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
16.Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez Przewodniczącego posiedzenia.

17. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 

Zmiana Statutu

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 25

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby

ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.


 

Likwidacja Fundacji

§ 27

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 

§ 30

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 16.03.2011 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.